Telegram X 0.20.10.979 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندروید
نرم افزار جدید
Telegram X 0.20.10.979 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندرویدTelegram X نسخه‌ای مجزا و متفاوت از Telegram میباشد که دارای محیطی جذاب ( تفاوت زیادی با نسخه قبلی ندارد ) ، دارای انیمیشن ، مصرف بهینه باتری و سریعتر از نسخه اول …
Telegram X 0.20.10.967 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندروید
نرم افزار جدید
Telegram X 0.20.10.967 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندرویدTelegram X نسخه‌ای مجزا و متفاوت از Telegram میباشد که دارای محیطی جذاب ( تفاوت زیادی با نسخه قبلی ندارد ) ، دارای انیمیشن ، مصرف بهینه باتری و سریعتر از نسخه اول …
Telegram X 0.20.10.962 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندروید
نرم افزار جدید
Telegram X 0.20.10.962 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندرویدTelegram X نسخه‌ای مجزا و متفاوت از Telegram میباشد که دارای محیطی جذاب ( تفاوت زیادی با نسخه قبلی ندارد ) ، دارای انیمیشن ، مصرف بهینه باتری و سریعتر از نسخه اول …
Telegram X 0.20.10.961 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندروید
نرم افزار جدید
Telegram X 0.20.10.961 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندرویدTelegram X نسخه‌ای مجزا و متفاوت از Telegram میباشد که دارای محیطی جذاب ( تفاوت زیادی با نسخه قبلی ندارد ) ، دارای انیمیشن ، مصرف بهینه باتری و سریعتر از نسخه اول …
Telegram X 0.20.10.959 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندروید
نرم افزار جدید
Telegram X 0.20.10.959 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندرویدTelegram X نسخه‌ای مجزا و متفاوت از Telegram میباشد که دارای محیطی جذاب ( تفاوت زیادی با نسخه قبلی ندارد ) ، دارای انیمیشن ، مصرف بهینه باتری و سریعتر از نسخه اول …
Telegram X 0.20.10.958 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندروید
نرم افزار جدید
Telegram X 0.20.10.958 نسخه جدید و رسمی تلگرام اندرویدTelegram X نسخه‌ای مجزا و متفاوت از Telegram میباشد که دارای محیطی جذاب ( تفاوت زیادی با نسخه قبلی ندارد ) ، دارای انیمیشن ، مصرف بهینه باتری و سریعتر از نسخه اول …