Angry Birds All Edition ( 2016-06-18 ) تمام ورژن های برای اندروید

Angry Birds All Edition ( 2016-06-18 ) تمام ورژن های برای اندروید
Angry Birds بقای پرندگان عصبانی در خطر است در این بازی از قدرت های ویرانگر و بی همتای پرندگان عصبانی برای از بین بردن مخفیگاه خوک های مزاحم در مراحل مختلف استفاده کنید و از خوک های سبزی که تخم های پرندگان را می دزدند انتقام بگیرید.

Angry Birds All Edition ( 2016-06-18 ) تمام ورژن های برای اندروید

Angry Birds بقای پرندگان عصبانی در خطر است در این بازی از قدرت های ویرانگر و بی همتای پرندگان عصبانی برای از بین بردن مخفیگاه خوک های مزاحم در مراحل مختلف استفاده کنید و از خوک های سبزی که تخم های پرندگان را می دزدند انتقام بگیرید.
Angry Birds All Edition ( 2016-06-18 ) تمام ورژن های برای اندروید

wolrd press news