موزه جهان نما میزبان تابلوهای ارزشمند هنرمندان، از سهراب سپهری تا پیکاسو

موزه جهان نما میزبان تابلوهای ارزشمند هنرمندان، از سهراب سپهری تا پیکاسو
موزه جهان نما میزبان تابلوهای ارزشمند هنرمندان، از سهراب سپهری تا پیکاسو

موزه جهان نما یکی از موزه‌های کاخ نیاوران است که در آن آثار بسیار ارزشمندی از هنرمندان بزرگ ایران و جهان قرار گرفته است.

موزه جهان نما میزبان تابلوهای ارزشمند هنرمندان، از سهراب سپهری تا پیکاسو

(image)

موزه جهان نما یکی از موزه‌های کاخ نیاوران است که در آن آثار بسیار ارزشمندی از هنرمندان بزرگ ایران و جهان قرار گرفته است.

موزه جهان نما میزبان تابلوهای ارزشمند هنرمندان، از سهراب سپهری تا پیکاسو