Dropbox 32.4.23 Win/Mac/Linux فضای رایگان برای ذخیره اطلاعات

Dropbox 32.4.23 Win/Mac/Linux فضای رایگان برای ذخیره اطلاعات
Dropbox یک سیستم هاست فایل ها تحت وب است که با استفاده از سیستم Cloud Computing و دسترسی به اینترنت به شما اجازه می دهد تا فایل هایتان را به راحتی share ‌ کنید( البته در مورد طریقه ی شیر کردن فایل ها توضیح داده خواهد شد)

Dropbox 32.4.23 Win/Mac/Linux فضای رایگان برای ذخیره اطلاعات

Dropbox یک سیستم هاست فایل ها تحت وب است که با استفاده از سیستم Cloud Computing و دسترسی به اینترنت به شما اجازه می دهد تا فایل هایتان را به راحتی share ‌ کنید( البته در مورد طریقه ی شیر کردن فایل ها توضیح داده خواهد شد)
Dropbox 32.4.23 Win/Mac/Linux فضای رایگان برای ذخیره اطلاعات