SpeedUpMyPC 6.0.15.0 بهبود سرعت و کارایی ویندوز

SpeedUpMyPC 6.0.15.0 بهبود سرعت و کارایی ویندوز
SpeedUpMyPC نرم
افزاری مفید و کاربردی که به سرعت سطح عملکرد سیستم شما را ارزیابی میکند و
عواملی که باعث کندی و کاهش سرعت ویندوز میشود را شناسایی میکند و با
ابزارهایی که در اختیار شما قرار میدهد عملکرد ویندوز را بهبود میبخشد. بعد
از نصب یا حذف نرم افزار یا اجرای برخی نرم افزارهای کلیدها و فایلهایی در
بخش هایی از ویندوز ذخیره میشود که باعث کاهش عملکرد بهتر ویندوز میشوند .
این نرم افزار فقط برای ارزیابی سیستم نیست بلکه با ابزارهایی که درون
خود دارد ویندوز شما را تعمیر و بهینه سازی میکند و استفاده از این نرم
افزار هفته ای یکبار به کاربران توضیه میشود.

SpeedUpMyPC 6.0.15.0 بهبود سرعت و کارایی ویندوز

SpeedUpMyPC نرم
افزاری مفید و کاربردی که به سرعت سطح عملکرد سیستم شما را ارزیابی میکند و
عواملی که باعث کندی و کاهش سرعت ویندوز میشود را شناسایی میکند و با
ابزارهایی که در اختیار شما قرار میدهد عملکرد ویندوز را بهبود میبخشد. بعد
از نصب یا حذف نرم افزار یا اجرای برخی نرم افزارهای کلیدها و فایلهایی در
بخش هایی از ویندوز ذخیره میشود که باعث کاهش عملکرد بهتر ویندوز میشوند .
این نرم افزار فقط برای ارزیابی سیستم نیست بلکه با ابزارهایی که درون
خود دارد ویندوز شما را تعمیر و بهینه سازی میکند و استفاده از این نرم
افزار هفته ای یکبار به کاربران توضیه میشود.
SpeedUpMyPC 6.0.15.0 بهبود سرعت و کارایی ویندوز

تلگرام