TMeter 16.0.860 Free + 13.2.659 Premium مدیریت مصرف اینترنت

TMeter 16.0.860 Free + 13.2.659 Premium مدیریت مصرف اینترنت
TMeter Premium حتما برای شما هم
مهم است که بدانید چه مقدار از پهنای باند اینترنت را مصرف می کنید. زیرا
بیشتر شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای کاربران محدودیت حجمی معین می
کنند تا کاربران نتوانند بیش از حد از اکانت خود استفاده نمایند. به همین
دلیل برای هر کاربری مقدار حجم مصرفی از اینترنت مهم است. به کمک نرم افزار
TMeter می توانید پهنای باند اینترنت خود را مدیریت کنید. این نرم افزار
به صورت لحظه ای مقدار مصرف شما از اینترنت را نمایش می دهد و شما را از
این مقدار مطلع می سازد. همچنین به کمک این نرم افزار می توانید تمامی
اتصالات به اینترنت را مشاهده کنید و حتی برخی از آنها را از بین ببرید و
مانع اتصال به اینترنت شوید. این نرم افزار مقدار استفاده از اینترنت را در
نمودار هایی گرافیکی نمایش می دهد .

TMeter 16.0.860 Free + 13.2.659 Premium مدیریت مصرف اینترنت

TMeter Premium حتما برای شما هم
مهم است که بدانید چه مقدار از پهنای باند اینترنت را مصرف می کنید. زیرا
بیشتر شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای کاربران محدودیت حجمی معین می
کنند تا کاربران نتوانند بیش از حد از اکانت خود استفاده نمایند. به همین
دلیل برای هر کاربری مقدار حجم مصرفی از اینترنت مهم است. به کمک نرم افزار
TMeter می توانید پهنای باند اینترنت خود را مدیریت کنید. این نرم افزار
به صورت لحظه ای مقدار مصرف شما از اینترنت را نمایش می دهد و شما را از
این مقدار مطلع می سازد. همچنین به کمک این نرم افزار می توانید تمامی
اتصالات به اینترنت را مشاهده کنید و حتی برخی از آنها را از بین ببرید و
مانع اتصال به اینترنت شوید. این نرم افزار مقدار استفاده از اینترنت را در
نمودار هایی گرافیکی نمایش می دهد .
TMeter 16.0.860 Free + 13.2.659 Premium مدیریت مصرف اینترنت

wolrd press news