Angry Birds All Edition ( 1395-04-19 ) تمام ورژن ها برای اندروید

Angry Birds All Edition ( 1395-04-19 ) تمام ورژن ها برای اندروید
Angry Birds بقای پرندگان عصبانی در خطر است در این بازی از قدرت های ویرانگر و بی همتای پرندگان عصبانی برای از بین بردن مخفیگاه خوک های مزاحم در مراحل مختلف استفاده کنید و از خوک های سبزی که تخم های پرندگان را می دزدند انتقام بگیرید.

Angry Birds All Edition ( 1395-04-19 ) تمام ورژن ها برای اندروید

Angry Birds بقای پرندگان عصبانی در خطر است در این بازی از قدرت های ویرانگر و بی همتای پرندگان عصبانی برای از بین بردن مخفیگاه خوک های مزاحم در مراحل مختلف استفاده کنید و از خوک های سبزی که تخم های پرندگان را می دزدند انتقام بگیرید.
Angry Birds All Edition ( 1395-04-19 ) تمام ورژن ها برای اندروید

بک لینک رنک 6

شهر خبر