نقشه‌ برداری تعامل اتم های منفرد با یک فوتون

نقشه‌ برداری تعامل اتم های منفرد با یک فوتون
نقشه‌ برداری تعامل اتم های منفرد با یک فوتون

دانشمندان در سنگاپور موفق به تصویربرداری از برهم‌کنش میان یک اتم منفرد با یک فوتون شده‌اند.

نقشه‌ برداری تعامل اتم های منفرد با یک فوتون

(image)

دانشمندان در سنگاپور موفق به تصویربرداری از برهم‌کنش میان یک اتم منفرد با یک فوتون شده‌اند.

نقشه‌ برداری تعامل اتم های منفرد با یک فوتون