برنامه Donald Draws Executive Doodle

اپلیکیشن بعدی در لیست بهترین برنامه های اندروید در سال 2017 ، شما را بسیار سرگرم خواهد کرد. کاربران به واسطه Donald Draws Executive Doodle می‌توانند دستورات اجرایی خود را از طریق رییس جمهور ترامپ ارائه کنند. امکان اضافه کردن تصاویر و نوشته‌های مختلف نیز دست کاربران برای ایجاد طرح‌های دلخواه را باز گذاشته است.

برنامه Donald Draws Executive Doodle
برنامه Donald Draws Executive Doodle