[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL and SQL Logical and Physical Data Modeling with COMN – آموزش مدلسازی داده های فیزیکی و منطقی اس کیو ال و نو اس کیو ال

[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL and SQL Logical and Physical Data Modeling with COMN – آموزش مدلسازی داده های فیزیکی و منطقی اس کیو ال و نو اس کیو ال

مدل سازی داده ها توسط یک دامنه كاربرد نمونه، براي مثال توسط مدیریت سفارش شرح داده خواهد شد. در تلاش مدل سازی، مهم ترین موجوديت ها ، شناسایی و طبقه بندی می شوند. موجودیت ها چیز های قابل شناسایی و یا مفاهیمي در دنیای واقعی اند که براي اهدف مدل سازی مهم هستند. در سناریوی نمونه، سفارشات، مشتریان، و محصولات از جمله موجوديت هاي جهان واقعی است که نیاز دارند در مدل داده ارائه شوند. در صورتی که موجودیت ها دارای خواص یکسان و یا مشابه باشند به عنوان نوع موجودیت طبقه بندی مي شوند. بنابراین، سفارشات بر اساس نوع …

_blank” href=”http://p30download.com/fa/entry/75930/”>

مطالب مرتبط:دسته بندی: » »
برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |

[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL and SQL Logical and Physical Data Modeling with COMN – آموزش مدلسازی داده های فیزیکی و منطقی اس کیو ال و نو اس کیو ال

مدل سازی داده ها توسط یک دامنه كاربرد نمونه، براي مثال توسط مدیریت سفارش شرح داده خواهد شد. در تلاش مدل سازی، مهم ترین موجوديت ها ، شناسایی و طبقه بندی می شوند. موجودیت ها چیز های قابل شناسایی و یا مفاهیمي در دنیای واقعی اند که براي اهدف مدل سازی مهم هستند. در سناریوی نمونه، سفارشات، مشتریان، و محصولات از جمله موجوديت هاي جهان واقعی است که نیاز دارند در مدل داده ارائه شوند. در صورتی که موجودیت ها دارای خواص یکسان و یا مشابه باشند به عنوان نوع موجودیت طبقه بندی مي شوند. بنابراین، سفارشات بر اساس نوع …

_blank” href=”http://p30download.com/fa/entry/75930/”>(image)

مطالب مرتبط:دسته بندی: » »
برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |
(image)

[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL and SQL Logical and Physical Data Modeling with COMN – آموزش مدلسازی داده های فیزیکی و منطقی اس کیو ال و نو اس کیو ال