شرکت Blizzard علیه یک متقلب معروف Overwatch، شکایت کرده است

شرکت Blizzard علیه یک متقلب معروف Overwatch، شکایت کرده است

این متقلب در خصوص ایجاد سرویس اشتراک های ماهانه کد تقلب و بت ها روی PC فعالیت می کند، که افزونه آن  برای Overwatch یک بتی است که برای شما بازی را انجام می دهد و محیط درون بازی را تغییر می دهد که این در برابر کسانی که تقلب نمی کنند یک منفعت نامعقول به حساب می آید.

به گزارش و به نقل از ، کمپانی Blizzard اعلام کرد که فروش چنین افزونه هایی نه تنها برایشان ضررهای میلیون دلاری خواهد داشت، بلکه به انجمن Overwatch نیز آسیب می رساند.

فروش و انتشار افزونه های کمپانی متقلب مدعی علیه در ایالات متحده موجب شده که Blizzard درآمدی بالغ بر ده ها میلیون دلار را از دست دهد و متحمل خسارات جبران ناپذیری به نام و اعتبارش شود.”

به علاوه، با عرضه شدن “کدهای تقلب Overwatch” درست چند روز بعد از انتشار خود بازی، نشاندهندۀ این است که مدعی علیه می خواهد به بازی قبل از اینکه به شکوفایی برسد، آسیب برساند.”

Blizzard اظهار داشت که با ادامۀ فعالیت چنین اشخاصی، افراد بیشتری پیدا خواهند شد که این حق را به خود جهت ایجاد مادهای غیررسمی و راحت تر کردن بازی، خواهند داد.

آنها این کار را با تشویق کردن پیمانکارهای شخص ثالث جهت دسترسی متقلبانه به بازی های Blizzard، و انجام کارهای غیرمجاز در آنها، انجام می دهند.”

شرکت Blizzard علیه یک متقلب معروف Overwatch، شکایت کرده است

(image)

این متقلب در خصوص ایجاد سرویس اشتراک های ماهانه کد تقلب و بت ها روی PC فعالیت می کند، که افزونه آن  برای Overwatch یک بتی است که برای شما بازی را انجام می دهد و محیط درون بازی را تغییر می دهد که این در برابر کسانی که تقلب نمی کنند یک منفعت نامعقول به حساب می آید.

به گزارش و به نقل از ، کمپانی Blizzard اعلام کرد که فروش چنین افزونه هایی نه تنها برایشان ضررهای میلیون دلاری خواهد داشت، بلکه به انجمن Overwatch نیز آسیب می رساند.

فروش و انتشار افزونه های کمپانی متقلب مدعی علیه در ایالات متحده موجب شده که Blizzard درآمدی بالغ بر ده ها میلیون دلار را از دست دهد و متحمل خسارات جبران ناپذیری به نام و اعتبارش شود.”

به علاوه، با عرضه شدن “کدهای تقلب Overwatch” درست چند روز بعد از انتشار خود بازی، نشاندهندۀ این است که مدعی علیه می خواهد به بازی قبل از اینکه به شکوفایی برسد، آسیب برساند.”

Blizzard اظهار داشت که با ادامۀ فعالیت چنین اشخاصی، افراد بیشتری پیدا خواهند شد که این حق را به خود جهت ایجاد مادهای غیررسمی و راحت تر کردن بازی، خواهند داد.

آنها این کار را با تشویق کردن پیمانکارهای شخص ثالث جهت دسترسی متقلبانه به بازی های Blizzard، و انجام کارهای غیرمجاز در آنها، انجام می دهند.”

شرکت Blizzard علیه یک متقلب معروف Overwatch، شکایت کرده است