50 درصد سود کل بازی های موبایل تنها توسط 2 درصد کاربران تامین می شود!

50 درصد سود کل بازی های موبایل تنها توسط 2 درصد کاربران تامین می شود!

کمپانی نظارت بر بازی های موبایل بین المللی Swrve به تازگی گزارشی را از میزان سوددهی این بازی ها ارائه نموده است.

50 درصد سود کل بازی های موبایل تنها توسط 2 درصد کاربران تامین می شود!

(image)
کمپانی نظارت بر بازی های موبایل بین المللی Swrve به تازگی گزارشی را از میزان سوددهی این بازی ها ارائه نموده است.
50 درصد سود کل بازی های موبایل تنها توسط 2 درصد کاربران تامین می شود!