Screenpresso Pro 1.6.3.14 عکس برداری از محیط ویندوز

Screenpresso Pro 1.6.3.14 عکس برداری از محیط ویندوز
Screenpresso با
استفاده از این نرم افزار شما قادر خواهید بود فقط در چند ثانیه نسبت به
عکس برداری و فیلم برداری از محیط ویندوز اقدام نمایید. این نرم افزار بر
روی System Tray ویندوز قرار می گیرد و از طریق آیکون آن شما می توانید به
عملیات اصلی آن دست یابید. همچنین از میانبرهای کیبورد می توانید استفاده
نمایید که متاسفانه قابلیت ویرایش ندارند و از پیش تعیین شده اند. این نرم
افزار در قالب های متفاوتی از صفحه شما تصویر و فیلم می گیرد: کل صفحه،
قسمت گرفته شده توسط کاربر پنجره فعال یا حتی تصویر گرفتن با اسکرول. این
نرم افزار قابلیت ذخیره تصاویر در فرمت های مختلف را می دهد و آخرین تصاویر
گرفته شده را در تاریخچه خود قرار می دهد .

Screenpresso Pro 1.6.3.14 عکس برداری از محیط ویندوز

Screenpresso با
استفاده از این نرم افزار شما قادر خواهید بود فقط در چند ثانیه نسبت به
عکس برداری و فیلم برداری از محیط ویندوز اقدام نمایید. این نرم افزار بر
روی System Tray ویندوز قرار می گیرد و از طریق آیکون آن شما می توانید به
عملیات اصلی آن دست یابید. همچنین از میانبرهای کیبورد می توانید استفاده
نمایید که متاسفانه قابلیت ویرایش ندارند و از پیش تعیین شده اند. این نرم
افزار در قالب های متفاوتی از صفحه شما تصویر و فیلم می گیرد: کل صفحه،
قسمت گرفته شده توسط کاربر پنجره فعال یا حتی تصویر گرفتن با اسکرول. این
نرم افزار قابلیت ذخیره تصاویر در فرمت های مختلف را می دهد و آخرین تصاویر
گرفته شده را در تاریخچه خود قرار می دهد .
Screenpresso Pro 1.6.3.14 عکس برداری از محیط ویندوز