GetWindowText 3.03 کپی متن پنجره های ويندوز

GetWindowText 3.03 کپی متن پنجره های ويندوز
GetWindowText  ابزار کم حجم و رایگانی است که شما به کمک آن میتوانید بر روی نوشته هایی که در پنجره های ویندوز وجود دارد کلیک کنید و متن آنها را به صورت تکست کپی نمایید .

GetWindowText 3.03 کپی متن پنجره های ويندوز

GetWindowText  ابزار کم حجم و رایگانی است که شما به کمک آن میتوانید بر روی نوشته هایی که در پنجره های ویندوز وجود دارد کلیک کنید و متن آنها را به صورت تکست کپی نمایید .
GetWindowText 3.03 کپی متن پنجره های ويندوز