نقش انسان در تکامل مصنوعی گونه‌ های جدید

نقش انسان در تکامل مصنوعی گونه‌ های جدید
نقش انسان در تکامل مصنوعی گونه‌ های جدید

همواره روی این موضوع تاکید می‌شود که انسان‌ها در انقراض گونه‌های زیستی نقش دارند. اما واقعیت این است که انسان همانطور که در انقراض‌ موجودات زنده نقش دارد، فعالیت‌های انسانی در ایجاد گونه‌های جدید و تکامل گونه‌ها نیز تاثیر می‌گذارند. این امر گاهی می‌تواند به اندازه‌ی مورد اول نگران‌‌کننده باشد. چرا که اساسا هر گونه تغییر مصنوعی و با سرچشمه‌ی انسانی در انقراض یا پیدایش گونه‌ها، نامطلوب تلقی می‌شود.

نقش انسان در تکامل مصنوعی گونه‌ های جدید

(image)

همواره روی این موضوع تاکید می‌شود که انسان‌ها در انقراض گونه‌های زیستی نقش دارند. اما واقعیت این است که انسان همانطور که در انقراض‌ موجودات زنده نقش دارد، فعالیت‌های انسانی در ایجاد گونه‌های جدید و تکامل گونه‌ها نیز تاثیر می‌گذارند. این امر گاهی می‌تواند به اندازه‌ی مورد اول نگران‌‌کننده باشد. چرا که اساسا هر گونه تغییر مصنوعی و با سرچشمه‌ی انسانی در انقراض یا پیدایش گونه‌ها، نامطلوب تلقی می‌شود.

نقش انسان در تکامل مصنوعی گونه‌ های جدید

خبرگزاری ایران