Chaos Intellect 10.1.0 مدیریت کامل ایمیل ها

Chaos Intellect 10.1.0 مدیریت کامل ایمیل ها
Chaos Intellect
نرم افزاری مفید در زمینه مدیریت ارتباطات و اطلاعات کاربران توسط پست
الکترونیکی (ایمیل) می باشد که بر نسل جدید ایمیل کلاینت ها تمرکز دارد.
Chaos Intellect ابزارها و ویژگی های فوق العاده ای را به منظور مدیریت
ارتباطات (contact manager) و مدیریت و صرفه جویی زمان به شما ارائه می
دهد. شما می توانید از این نرم افزار برای تسلط داشتن بر لیست دوستان و
ارتباطات آن ها (از طریق ارسال یا دریافت ایمیل)، برنامه ریزی قرار ملاقات و
تمامی کارهایی از این قبیل که با پست الکترونیکی خود می توانید انجام
دهید، بپردازید. Chaos Intellect دارای گزینه مخصوصی است که می تواند ایمیل
های شما را مرتب سازی نموده و بوسیله فیلترهایی که در نرم افزار وجود دارد
از دریافت هرگونه ایمیل اسپم جلوگیری کند. مدیریت بر لیست ارتباطاتی که در
نرم افزار گنجانده شده، به شما اجازه می دهد تا برای ارسال ایمیل خود به
دوستان در کمترین زمان ممکنه بتوانید آدرس آن ها را پیدا کرده و ایمیل ها
را ارسال نمایید .

Chaos Intellect 10.1.0 مدیریت کامل ایمیل ها

Chaos Intellect
نرم افزاری مفید در زمینه مدیریت ارتباطات و اطلاعات کاربران توسط پست
الکترونیکی (ایمیل) می باشد که بر نسل جدید ایمیل کلاینت ها تمرکز دارد.
Chaos Intellect ابزارها و ویژگی های فوق العاده ای را به منظور مدیریت
ارتباطات (contact manager) و مدیریت و صرفه جویی زمان به شما ارائه می
دهد. شما می توانید از این نرم افزار برای تسلط داشتن بر لیست دوستان و
ارتباطات آن ها (از طریق ارسال یا دریافت ایمیل)، برنامه ریزی قرار ملاقات و
تمامی کارهایی از این قبیل که با پست الکترونیکی خود می توانید انجام
دهید، بپردازید. Chaos Intellect دارای گزینه مخصوصی است که می تواند ایمیل
های شما را مرتب سازی نموده و بوسیله فیلترهایی که در نرم افزار وجود دارد
از دریافت هرگونه ایمیل اسپم جلوگیری کند. مدیریت بر لیست ارتباطاتی که در
نرم افزار گنجانده شده، به شما اجازه می دهد تا برای ارسال ایمیل خود به
دوستان در کمترین زمان ممکنه بتوانید آدرس آن ها را پیدا کرده و ایمیل ها
را ارسال نمایید .
Chaos Intellect 10.1.0 مدیریت کامل ایمیل ها

میهن دانلود

خرم خبر